ntalaras_event_2018_02_007_kazantzis_andreou_eleftheriou