efthimiou_parousiasi_2017_12_006_sarchianakis_oikonomou