mparaki_mariou_event_2018_11_003_papadopoulos_trypi_xaikalis